Условия за участие

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА "ФАСАДА НА СЕЗОНА 2011"

І. Цел  на конкурса.

Целта на конкурса е широката българска публика да оцени сградите, които съчетават творческото виждане на архитекта с високото качество на използваните продукти и професионално изпълнение, като с това допринасят значително за култивирането на населените места и ландшафта в Република България.

ІІ. Организатор на конкурса:

Баумит България ЕООД

ІII. Право на участие:

n       До участие в Конкурса се допускат юридически и физически лица (архитекти, изпълнители и инвеститори), които са попълнили формуляр за участие и споразумителен протокол, при условие, че кандидатстващият обект не е в противоречие с правилата на конкурса.

n        В изпълнението на фасадата на участващия обект трябва да са използвани материали в система с марка "Баумит".

n       В конкурса може да участват само обекти, получили Разрешение за ползване на строежа (Протокол 16). При попълване на документите за участие задължително се представя сканирано или изпратено по факс копие от Протокол 16.

IV. Рамкови условия на Конкурса:

n       Конкурсът се обявява публично и достъпно, чрез медии, интернет и социалните мрежи в интернет.

n       За всеки участващ обект се попълва заявление за участие, чрез утвърден от организаторите формуляр.

n       Обектът може да е номиниран само от един заявител, като той е длъжен да уведоми за участието в конкурса останалите страни по случая.

n       Всички страни по случая (архитект, инвеститор и изпълнител) трябва да представят пред Секретариата на конкурса в писмена форма Споразумение за участие в конкурса, в което да посочат как ще бъде разпределена помежду им наградата при класиране на номинирания обект в листата на Призьорите.

n       Заявлението за участие трябва да съдържа наименование на обекта и адрес, категория на обекта („Еднофамилни къщи – ново и възстановително строителство”, „Жилищни сгради – ново строителство”, „Административни и обществени сгради и хотели – ново строителство” и „Възстановително строителство”, както и пълни данни (име, адрес, телефон, факс, е-майл) на всички страни (архитект, изпълнител, инвеститор). В него се указват използваните продукти с марка „Баумит”:

*       Интегрирана топлоизолационна система „Баумит”

*       Баумит мазилкова система, включително крайно покритие „Баумит”

n       Към заявлението на всеки обект, трябва да бъде предоставена фото-документация от мин. 3 дигитални снимки на обекта, от които ясно се вижда цялостният вид на сградата и ситуирането й в околното пространство, както и детайли на изпълнението на основните части на фасадното оформление. Препоръчително е предоставянето на фото-документация на отделните етапи на изграждането на фасадата, от които ясно личи спазването на технологичните предписания.

n       Всеки представен обект се публикува публично в интернет, като това представяне съдържа информация за използваните Баумит материали, име на инвеститора, архитекта, автора на проекта, изпълнителя и снимков материал.

Забележка:

*       Документацията, съпровождаща участието на обектите в Конкурса, остава при инициаторите на конкурса с право на публикация и участие в изложби и презентации, публикации в интернет, като участниците в конкурса запазват авторските си права. В случай, че документацията не отговаря на техническите изисквания за качествено представяне на обекта с рекламни цели, инициаторите не бива да бъдат възпрепятствани да си набавят необходимата документация.

*       Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

n             Според датата на получаване на заявлението, съответният обект попада в сезона за гласуване, като за колекция:

Фасади Баумит Пролет 2011  обекти се набират през м. януари – 15. март 2011 г.

„Фасади Баумит Лято 2011”     обекти се набират през м. април - юни 2011 г.

„Фасади Баумит Есен 2011”     обекти се набират през м. юли – септември 2011 г.

Фасади Баумит Зима 2011     обекти  се набират през м. октомври – декември 2011 г.

V. Жури:

*       Всички сме в Журито!

Всеки посетител в страницата на Баумит България или на страницата на конкурса има право да гласува за представените фасади. Един посетител може да гласува само веднъж и само за един обект.

Гласуването за отделните колекции ще се състои:

за колекция „Фасади Баумит Пролет 2011”  - от 01.04.2011 г. до 31.05.2011 г.

за колекция „Фасади Баумит Лято 2011”  -     от 01.06.2011 г. до 31.08.2011 г.

за колекция „Фасади Баумит Есен 2011”  -     от 01.09.2011 г. до 30.11.2011 г.

за колекция „Фасади Баумит Зима 2011      -  от 01.12.2011 г. до 28.02.2012 г.  

Първите три обекта от всеки сезон се класират за участие в крайното гласуване за „Фасада на годината” с жури -  приятелите на Баумит. Гласуването за 12-те номинирани от публиката фасади  ще се състои от 1 до 10 март 2012 година.

VI. Награди

n       След приключване на електронното гласуване, обектът, събрал най-много гласове в съответната колекция, независимо от категорията, ще бъде премиран с награда 1500 лв., предоставена от Баумит България. Класиралият се на второ място за сезона обект получава 500 лв.

n       12-те номинирани за „Фасада на годината” обекти ще получат почетна грамота от Баумит, а класираните на първо място за съответния сезон ще получат почетни статуетки „Фасада на сезона”.

n       От всички гласували през съответния период за фасадите от съответния сезон ще бъдат избрани чрез лотариен принцип 20 участници, които ще получат от Баумит България предметни награди.

n       След приключване на гласуването за „Фасада на годината” през месец март, един от 12-те обекти, участващи в крайното класиране, ще спечели Голямата награда на приятелите на Баумит - почетна статуетка и парична награда в размер на 3000 лв.

n       Баумит България запазва правото си да избере и раздаде поощрителни награди

VII. Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на заявление за участие в конкурса, заявителите автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила се отправят писмено и подлежат на конкретно решение от организатора на конкурса.

Секретариат на конкурса:

инж. Надя Начева - Маркетинг директор

и

Юлия Димова – Маркетинг асистент

Тел. 02 9266 911

office@baumit.bg

n.natscheva@baumit.bg

Баумит България ЕООД

Ул. България 38

2100 Елин Пелин